Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi un privātuma politika

1.1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz interneta tirdzniecības vietnes www.labumubode.lv (turpmāk – Internetveikals) lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta Internetveikalā piedāvātās preces.

1.2. Interneta mājas lapas www.labumubode.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA "Egliss", vienotais reģistrācijas numurs: 40203027264

1.3. Pircējs - rīcībspējīga persona, kas sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu- veic pasūtījumu un iegādājas preces Internetveikalā. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties E-veikalā.

1.4. Pirms pasūtījuma izdarīšanas Pircējam jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem. Pasūtījuma veikšana ir iespējama tikai gadījumā, ja Pircējs pilnībā piekrīt Noteikumiem. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem, viņš tos saprot un pilnīgi tiem piekrīt.

1.5. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu, Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja  Līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem saistošs juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs pasūta preces Internetveikalā, noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksā par precēm vai vienojas par samaksu piegādes brīdī un uz e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots gadījumos, kad Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

1.6. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī.

2. Reģistrācija jeb Piegādes informācijas aizpildīšana

2.1. Lai varētu izmantot Internetveikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas Internetveikalā, aizpildot Piegādes informācijas anketu. Piegādes informācijas anketā ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: kontakpersonas vārds,uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Piegādes informācijā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

2.3. Pircēja sniegtā informācija/personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas vai nokļūšanas trešo personu rīcībā.

2.4. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un/vai naudu par Pircējam nepiegādātām precēm vai veicot citas no Līguma izrietošās saistības.

3. Preču pasūtīšana

3.1. Veicot pasūtījumu, Pircējs aizpilda informācija par piegādi  un izvēlas samaksas veidu.

3.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajos Noteikumos atrunātajiem nosacījumiem.

3.3. Pircējam, pabeidzot pasūtījuma noformēšanu, ar viņu uzņēmuma darba laikā sazināsies Pārdevēja pārstāvis, lai saskaņotu piegādes nosacījumus.

4. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

4.1. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.2. Piegādes maksa tiek noteikta 3.00 EUR , izņemot gadījumus,kad pasūtījumu saņemšana ir veikals “ labumu bode”.Ja piegāde notiek ar Omniva starpniecību, tad piegādes izmaksas katru reizi tiek saskaņotas ar Pircēju un tās ir atkarīgas no pasūtījuma svara.

4.3. Pircējam par pasūtītajām precēm un piegādi ir iespēja norēķināties trīs veidos: skaidrā naudā preču saņemšanas brīdī; ar norēķina karti preču saņemšanas brīdī  vai veicot apmaksu uz Pārdevēja konta nummuru.Ja Pircējs izvēlas norēķinaties veicot apmaksu uz pārdevēja konta nummuru , tad samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā.

5. Preču piegāde

5.1. Pārdevējs piegādā Preces Pircēja norādītā adresē un norādītajos laikos.

5.2. Preces tiek piegādātas Pārdevēja noteiktajā teritorijā, vai ar Omiva starpniecību pa visu Latviju.

5.3. Pārdevējam ir noteicis minimālo preču groza lielumu kas ir 35.00 EUR ( ieskaitot PVN), izņemot gadījumus, kad pasūtījums tiek saņemt veikalā “ labumu bode” Ikšķila, Daugavas prospektā 63 vai piegāde ir ar Omniva starpniecību.

5.4. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, t.sk. ja Ražotājs/piegādātājs nav piegādājis preci vajadzīgajā daudzumā un sortimentā. Ja Internetveikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu.

5.5. Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci. Minētais pārskaitījums tiek veikts 5 darba dienu laikā pēc preču piegādes.

5.6. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījumā norādītajai kontaktpersonai ir jāpieņem preces pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē un atsaucoties uz pasūtījumā norādītajiem datiem saņems cita persona.

5.7. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ trīs darba dienu laikā.

5.8. Pārdevējs piegādā Pircējam preces ar Pircēju elektroniski vai telefoniski saskaņotā dienā un laikā. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.

5.9. Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, Pircējam nekavējoties, ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par to ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, zvanot uz norādīto telefona numuru, vai rakstot uz norādīto e-pastu. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad Pircējs ir sazinājies ar Pārdevēju un cenšas rast abām pusēm pieņemamu situācijas risinājumu.

5.10. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē. Ja ir veikts bezskaidras naudas maksājums, tad papildus vēl uzrādītu piegādātājam rēķina izdruku vai nosauktu pasūtījuma numuru, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi.

5.11. Ja Pircējs nav nodrošinājis 5.10. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem.

6. Preču atgriešana

6.1.  Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām;

6.2.  Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā, izmantojot Internetveikalā atvērto Pircēja personīgo norēķinu kontu;

6.3.  Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a)  preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

b)  tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

c)  preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

d)  citos likumā paredzētajos gadījumos;

6.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jānosūta preču atgriešanas pieteikumu un e-pasta adresi labumubode@inbox.lv un jānorāda tajā visus nepieciešamos datus. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, kad caur Pircēja personīgo kontu Internetveikalā pieteikts preču atgriešanas pieteikums, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots; 

6.5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci uz Pārdevēja veikalu “ labumu bode” Ikšķilē, Daugavas prospektā 63.

6.6. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas.

6.7.  Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

6.8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;

6.9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

7. Citi noteikumi

7.1. Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

7.2. Ja piekļūšana Internetveikalam vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

 

Kāpēc labumubode.lv izmanto sīkdatnes?

Sīkdatnes palīdz jums pilnībā izmantot labumubode.lv vietnes. Mēs izmantojam sīkdatnes ar mērķi, lai analizētu vietnes apmeklējumus, veiktu uzlabojumus un sniegtu jums atbilstošu informāciju. Tādā veidā jūs varat ātrāk atrast to, ko meklējat, un tiek parādīta jums speciāli izvēlēta informācija.

Kādi ir sīkdatņu veidi?

Basic cookies - nodrošina, ka vietne darbojas atbilstoši, piemēram, datora vai planšetdatora displejā attēli un teksts tiek pareizi attēloti;

Personiskie sīkdati, kas saglabā vietnes veidotās izvēles iespējas, piemēram, valodu.

Kas notiek, ja izslēdz sīkdatus?

Jūs varat mainīt un izslēgt sīkdatus katras pārlūkprogrammas drošības iestatījumos. Lūdzu ņemiet vērā, ka izslēdzot sīkdatus, vietne vairs nedarbosies optimāli un apmeklējot to atkārtoti, jūs saņemsiet jaunu ziņojumu par piekrišanas nepieciešamību. Tas ir tāpēc, ka vairs nav iespējams atrast saglabātos iestatījumus, lai jūs varētu pilnvērtīgi izmantot labumubode.lv pakalpojumus.

Jūsu apstiprinājums

Sīkdati vairs nav jaunums, taču spēkā esošais regulējums prasa, ka pirms sīkdatņu ievietošanas jūsu ierīcē, mums ir nepieciešama jūsu piekrišana.

 

Vispārīgo datu drošības regula

Lai vēl vairāk rūpētos par savu pircēju personas datu drošību un caurskatāmību, līdz ar jauno Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu esam ieviesuši izmaiņas labumubode.lv. Esam atjaunojuši lietotāju privātuma politiku, kā arī pilnveidojuši labumubode.lv reģistrācijas formu.

Kā tas attiecas uz labumubode.lv reģistrētajiem lietotājiem?

Kā ierasts, labumubode.lv reģistrētie pircēji saņemt plašu klāstu dažādu priekšrocību. Lai priekšrocības turpinātos,  labumubode.lv registrētos lietotājus aicinām iepazīties ar atjaunoto privātuma politiku, kā arī pārskatīt savus personas datus labumubode.lv Lietotāja kontā un sniegt atkārtotu piekrišanu to apstrādei.

Kas darāms labumubode.lv reģistrētajiem lietotājiem?

Reģistrācijas dati atjaunojami ļoti vienkārši, un tas neprasa vairāk par 2 minūtēm! Klientam jāieiet savā labumubode.lv Lietotāja kontā un jāatjauno savi dati. Lietotāja kontā jau ir saglabāta klienta iepriekš sniegtā informācija, tāpēc atliks vien pārliecināties par tās patiesumu vai arī pievienot papildu informāciju, un ar vienu klikšķi apstiprināt personas datu apstrādi.

Kāpēc izstrādāta regula?

Jaunā Vispārīgo datu aizsardzības regula spēkā stāsies 2018. gada 25. maijā un attieksies uz pilnīgi visiem uzņēmumiem, kas apstrādā Eiropas Savienības pilsoņu personas datus. Tā paredz stingrākus personas datu apstrādes nosacījumus un nosaka, ka uzņēmumiem ir skaidri jādefinē personas datu apstrādes mērķi, procesi un tehnoloģiju lietojums. Tātad ikvienam labumubode.lv klientam regula nodrošinās vēl lielāku drošību – aizsargās un nodrošinās viņa datu privātumu, taču neprasīs praktiski nekādu piepūli tās ieviešanā un neietekmēs klienta ikdienas gaitas.